Cổ phiếu BBQ quá khủng

Bắt đầu gom dần thôi
https://vietstock.vn/2021/04/bamboo-airways-lai-nang-manh-von-dieu-le-len-16000-ty-dong-764-852281.htm?fbclid=IwAR2Fatq7KcqIFl1CQjwDFJ8Rr1hfd_qty-ZcdqDiLpMYJ3fKmI6vqaKoCPU

Cẩn thận củi lửa :hugs:

Hàng anh Q hơi kinh nhỉ