Cổ phiếu BDS NLG

#NLG vừa kết thúc sóng chỉnh ở (C).
Những quý cuối năm sẽ book lợi nhuận của NLG.
2022-2023 LÀ CHU KỲ THỊNH CỦA NLG