Cổ phiếu đầu tư cho năm 2022

Danh mục này chiến cho 2022 được không các bác: INN, DBD, QTP, VHM, NTC.
Tiêu chí chậm, chắc, an toàn. Tạm thế, có gì update thêm.