Cổ phiếu Địa ốc Tân Kỷ có khả năng bị hủy niêm yết

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ ( TKC ) đang bị HNX xem xét hủy bỏ niêm yết do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, TKC đã miễn nhiệm nhiều vị trí quan trọng và bị kiểm soát do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Năm 2022, TKC lỗ kỷ lục trong năm 2022 và chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/co-phieu-dia-oc-tan-ky-co-kha-nang-bi-huy-niem-yet-741-1123690.htm