Cổ phiếu Fecon FCN

#FCN tạo vùng nền tích lũy cân bằng đẹp tại mốc 26-27, phiên sáng nay vừa break KL gia tăng, mục tiêu #FCN hướng về mốc 33-34