Có thu nhập bao nhiêu thì lọt top 1% và 10% giàu nhất Việt Nam?

Theo Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới, năm 2022 trên toàn cầu, những người có thu nhập hàng năm cao hơn 207.380 USD sẽ lọt vào nhóm 1% giàu nhất thế giới, kiếm được nhiều tiền hơn 99% dân số còn lại trên toàn cầu. Để lọt top 10%, cá nhân cần có thu nhập hàng năm là 31.398 USD. Để lọt top 20%, 30%, 40% và 50%, con số lần lượt là 35.516 USD, 23.874 USD, 16.025 USD và 11.005 USD. Để lọt top 10% giàu nhất nước Mỹ, một cá nhân cần kiếm được ít nhất 532.798 USD thu nhập trước thuế hàng năm.
Để lọt top 10% giàu nhất nước Mỹ, một cá nhân cần kiếm được ít nhất 532.798 USD thu nhập trước thuế hàng năm.
Để lọt top 10% giàu nhất nước Mỹ, cá nhân cần kiếm được ít nhất 532.798 USD thu nhập trước thuế hàng năm.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/co-thu-nhap-bao-nhieu-thi-lot-top-1-va-10-giau-nhat-viet-nam-18823112111275096.chn