Con đường mới của lúa gạo Việt Nam

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh vai trò của nông dân trong việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và trách nhiệm xã hội trong việc sản xuất lúa gạo. Ông đã đề xuất một chiến lược phát triển bền vững để tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội và môi trường trong ngành lúa gạo. Ông cũng nhấn mạnh rằng diện tích đất sản xuất lúa ở Việt Nam đang giảm, và việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững và một sản phẩm có trách nhiệm với môi trường và xã hội là rất quan trọng.

Thông tin chi tiết: https://vietnamnet.vn/con-duong-moi-cua-lua-gao-viet-nam-2241369.html

7 Likes