Công ty đăng kí mua 3 triệu cổ phiếu MSN

CTCP Masan (MIC) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MSN. Thời gian thực hiện dự kiến từ 26/8 đến 24/9, qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

Công ty con của CTCP Masan là Xây dựng Hoa Hướng Dương cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MSN. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh