Công ty do ông Lã Giang Trung làm Tổng Giám đốc dự kiến đầu tư hơn 359 tỷ để sở hữu 6 công ty nông nghiệp

Công ty cổ phần Hestia ( UPCoM: HSA ) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư sắp tới của Công ty. HSA dự kiến phát hành hơn 18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, gấp 2.3 lần số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ phát hành 229.4%. Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. HSA cũng thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính, cùng danh sách 6 công ty liên quan đến lĩnh vực này mà HSA dự kiến chuẩn bị đầu tư. HSA cũng dự kiến thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT để nâng số lượng thành viên HĐQT lên 5.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/cong-ty-do-ong-la-giang-trung-lam-tong-giam-doc-du-kien-dau-tu-hon-359-ty-de-so-huu-6-cong-ty-nong-nghiep-737-1123378.htm