Cp có sự xác nhận của dòng tiền

, , ,

#FCN

#BCM

#SHB

#QNS