CP Thủy Sản x2 đón Tết

Siêu CP Thủy Sản TFC Giá CP 8.x, EPS Q3 gần 3k. Target cuối năm 15k.kkk

Q4 eps thêm 3k thì ngon như VHC

:moneybag:

Nhanh tay mới kịp

Đỏ ko mua xanh lấy gì bán.

:moneybag::moneybag:

Q4 mà bctc như q3 eps 6k thì giá 8k quá rẻ

Lái vô xúc lên 1x trước noel

:dollar::dollar:

rồi xong x3 đón tết