CPI công bố giảm so với dự báo... thị trường mai vượt 1300

, , , , , , ,

Tỷ lệ lạm phát CPI tháng 6 giảm xuống 3,0%, dưới mức kỳ vọng là 3,1%.
Lạm phát CPI cơ bản giảm xuống 3,3%, dưới mức kỳ vọng 3,4%.
Đây là tháng thứ 39 liên tiếp lạm phát ở mức trên 3%

1 Likes