CSI lên kế hoạch lãi sau thuế 18 tỷ sau năm thua lỗ

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2024, CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCoM: CSI ) đặt mục tiêu doanh thu gấp 2.4 lần năm trước, lãi sau thuế 18 tỷ đồng, hướng đến khách hàng nói tiếng Hoa trên toàn cầu.

Năm 2024, CSI kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tăng trưởng mạnh nhờ (1) nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ có nhiều lợi thế về dòng tiền ổn định và giá rẻ và (2) nền kinh tế Trung Quốc đang được kiểm soát tốt hơn, đây vốn là thị trường ngách của CSI hướng tới, kích thích dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ các nước nói tiếng Hoa sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn giúp CSI có thêm được nhiều khách hàng mới.

Mục tiêu doanh thu hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ ở mức 30 tỷ đồng, gấp 2.4 thực hiện năm trước. Trong đó, nguồn thu chủ lực từ tự doanh dự kiến 15 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm trước; còn môi giới là 6.5 tỷ đồng, gấp 3.4 lần. Lãi sau thuế mục tiêu ở mức 18 tỷ đồng, năm trước lỗ 12.7 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của CSI
Nguồn: CSI

Song song đó, CSI cho biết đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hệ thống giao dịch, sản phẩm dịch vụ theo hướng nâng tầm áp dụng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cho việc tăng chi phí hoạt động môi giới, hoạt động kinh doanh cũng như bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trong năm tới, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Đồng thời, CSI cũng không chia trả cổ tức năm 2023.

Một nội dung khác CSI dự trình ĐHĐCĐ là việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử nhiệm kỳ mới 2024-2029, danh sách các ứng viên chưa được công bố. Ngoài ra, Công ty cũng trình đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tương ứng là 4 thành viên (trong đó 1 thành viên độc lập) và 3 thành viên.

Thành viên HĐQT đương nhiệm
Nguồn: CSI
Thành viên BKS đương nhiệm
Nguồn: CSI

Kha Nguyễn

FILI

https://vietstock.vn/2024/05/csi-len-ke-hoach-lai-sau-thue-18-ty-sau-nam-thua-lo-737-1190134.htm