CTG:32.x-> Target 60 năm 2022

CTG: 14.12.2021, ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2020 (800 đ/cp)

Vượt 35 tiến về 40 đón Noel ae nha!