CTG: Chi phí tín dụng dự báo duy trì ở mức cao trong năm 2023 – Cập nhật

CTG: Chi phí tín dụng dự báo duy trì ở mức cao trong năm 2023 – Cập nhật

  • Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu là 36.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG).

  • Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu do (1) mức tăng 2,0% trong dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (thay đổi 3,0%/7,9%/12,7%/-2,2%/-5,1% cho các năm 2023/24/25/26/27) và (2) tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2024, bị ảnh hưởng bởi (i) mức tăng trong giả định chi phí vốn chủ sở hữu cho CTG do chúng tôi cập nhật hệ số beta và (ii) mức giảm trong giả định của chúng tôi cho P/B mục tiêu từ 1,3 lần xuống 1,2 lần cho CTG

  • Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do (1) mức tăng 1,3% trong tổng thu nhập từ lãi (NII) và (2) mức tăng 11,7% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm lãi từ kinh doanh ngoại hối), bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng 3,7% trong tổng dự báo chi phí HĐKD (OPEX).

  • Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 3,0% đạt 19,0 nghìn tỷ đồng (13,5% YoY) so với dự báo trong Báo cáo Cập nhật trước đây của chúng tôi chủ yếu do (1) mức tăng 9,7% trong NFI (bao gồm cả lãi từ kinh doanh ngoại hối) khi KQKD cao hơn dự kiến trong quý 1/2023 và (2) mức giảm 3,6% trong chi phí dự phòng. Trong khi đó, chúng tôi duy trì dự báo cho NIM và tăng trưởng tín dụng năm 2023 gần như không đổi.

  • Rủi ro: (1) Thu nhập phí từ mảng bancassurance tăng trưởng thấp hơn dự kiến; (2) tỷ lệ hình thành nợ xấu cao hơn dự kiến; (3) trích lập dự phòng kéo dài hơn dự kiến do rủi ro bất ổn của nền kinh tế; (4) các gói hỗ trợ khách hàng cao hơn dự kiến.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813