CTG - Mục tiêu 5x

Kết quả kinh doanh quý I

  • Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt khoảng 7,000-8,000 tỷ đồng
  • Tổng tài sản hợp nhất ước tăng 1.3% lên 1.34 triệu tỷ đồng
  • Tăng trưởng tín dụng ước đạt 1.2%
  • Tăng trưởng huy động 1.3%

Kế hoạch năm 2021

  • Tổng tài sản tăng trưởng 6-10% so với đầu năm 2021
  • Dư nợ tín dụng tăng tối đa 7.5%
  • Tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến từ 8-12%
  • Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1.5%
  • Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16,800 tỷ đồng

Chia cổ tức

  • Năm 2020, đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ phiếu (tỷ lệ 12% trong trường hợp đã tăng vốn điều lệ từ cổ tức 2017-2018 hoặc 17% trường hợp chưa hoàn thành)

=> Khuyến nghị: Mua dưới 42

Tham gia nhóm cộng đồng để cập nhập thêm thông tin KÊNH THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN
Liên hệ Ms. Ngân 0348323243 để tham gia room Vip

ctg