CTR kết quả sau tháng 6

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo chiến lược giai đoạn 2021-2025, trong 6 tháng đầu năm 2022 Viettel Construction ghi nhận tăng trưởng tăng so với cùng kỳ. Doanh thu lĩnh vực Xây dựng tăng trưởng, tạo cơ hội bứt phá trong năm 2022.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD LŨY KẾ ĐẾN HẾT THÁNG 6/2022:

Doanh thu: Đạt 4.223 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương 49,2% kế hoạch năm 8.586,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 240 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ, lũy kế lợi nhuận trước thuế đạt 46,4% kế hoạch năm 517,6 tỷ đồng.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 65.9 ngày 21/7/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804