Cú lừa đau đớn của PVM

quay đi quay lại PVM 30…
nhưng xả thì trối chết

HAP vẫn đi lên