“Đại gia” khu công nghiệp Sonadezi (SNZ) lên kế hoạch thoái vốn tại 12 doanh nghiệp thành viên

, , , , , , , ,

Tổng Công ty CP Phát triển khu Công nghiệp ( Sonadezi ) đã công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 99,6% cổ đông của Sonadezi đã bỏ phiếu tán thành đối với các nội dung mà HĐQT đưa ra.
Sonadezi sẽ thoái vốn tại một loạt công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, vật liệu, xây dựng. Tỷ lệ thoái vốn sẽ phụ thuộc vào tình trạng cho thuê đất. Các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng cho thuê đất.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/dai-gia-khu-cong-nghiep-sonadezi-snz-len-ke-hoach-thoai-von-tai-12-doanh-nghiep-thanh-vien-220398.html

10 Likes