Danh mục cổ phiếu có rsi (3-3-14-14) chậm >60

ABT-Có RSI = 79.43
AGM-Có RSI = 60.05
AMD-Có RSI = 65.31
AST-Có RSI = 64.1
BCG-Có RSI = 71.34
C47-Có RSI = 93.79
CIG-Có RSI = 62.3
CLW-Có RSI = 95.2
CRE-Có RSI = 84.65
CTD-Có RSI = 86.8
CVT-Có RSI = 65.05
DGC-Có RSI = 67.88
DHG-Có RSI = 98.58
DMC-Có RSI = 80.93
DQC-Có RSI = 79.61
DTL-Có RSI = 78.26
DXS-Có RSI = 68.77
ELC-Có RSI = 92.11
FCN-Có RSI = 86.22
FIR-Có RSI = 79.7
FRT-Có RSI = 73.44
GAB-Có RSI = 62.26
GAS-Có RSI = 75.3
GIL-Có RSI = 61.87
GVR-Có RSI = 61.51
HAG-Có RSI = 80.87
HDC-Có RSI = 87.87
HDG-Có RSI = 88.87
HNG-Có RSI = 69.65
HPG-Có RSI = 81.08
HRC-Có RSI = 94.68
HTN-Có RSI = 76.54
HVN-Có RSI = 61.44
IJC-Có RSI = 65.17
IMP-Có RSI = 93.74
ITA-Có RSI = 78.24
KBC-Có RSI = 79.96
KDH-Có RSI = 78.24
KPF-Có RSI = 67.24
LAF-Có RSI = 65.96
LCG-Có RSI = 72.74
LHG-Có RSI = 66.01
LM8-Có RSI = 82.41
MCP-Có RSI = 97.72
NHA-Có RSI = 62.35
NT2-Có RSI = 80.35
NVL-Có RSI = 70.5
OPC-Có RSI = 64.84
PDR-Có RSI = 98.32
PGC-Có RSI = 76.2
PGD-Có RSI = 73.54
PGI-Có RSI = 72.53
POW-Có RSI = 81.11
PPC-Có RSI = 66.63
PVD-Có RSI = 80.13
PVT-Có RSI = 60.06
RAL-Có RSI = 61.29
REE-Có RSI = 65.98
ROS-Có RSI = 62.87
SAV-Có RSI = 80.18
SHA-Có RSI = 63.32
SHP-Có RSI = 89.99
SJS-Có RSI = 61.47
SRF-Có RSI = 82.25
ST8-Có RSI = 63.16
SVC-Có RSI = 96.42
SZC-Có RSI = 78.26
TCD-Có RSI = 71.31
TCL-Có RSI = 60.99
TDH-Có RSI = 89.21
TDP-Có RSI = 79.23
TIX-Có RSI = 70.26
TNC-Có RSI = 89.29
TRA-Có RSI = 65.79
UIC-Có RSI = 96.97
VCF-Có RSI = 80.47
VFG-Có RSI = 94.73
VIC-Có RSI = 68.67
VRC-Có RSI = 92.5
VRE-Có RSI = 71.74
VTO-Có RSI = 68.58

muốn biết nhiều hơn thế nữa liên hệ: 0907181886