Danh Mục sẽ đánh bại thị trường - về bờ cho anh em trong 2023

VCI - LCG - HHV - PVS,PVD

Sóng ngành chứng khoán, đầu tư công và dầu khí.

anh em tập trung 3 ngành này là số 1.

Để nhận chi tiết điểm mua bán anh em kết bạn **** vô room cộng đồng nhé.
image

1 Likes