Danh mục tăng trưởng kép dài hạn 25%/ năm

Danh mục sẽ được update nếu cỏ nhiều ace quan tâm…

Quý 2/2022 hệ thống mới sẽ vận hành đảm bảo thị trường T0 được hiệu quả hơn. Các quỹ bắt đầu mở bán nhiều dạng ETF vào cuối năm 2021 phục vụ khách hàng có nhu cầu chuyên nghiệp hơn… Quản lý danh mục phòng vệ rủi ro dài hạn theo chuẩn quốc tế nên được ưu tiên hàng đầu