Đâu dễ một sớm một chiều!

,

Họ dầu khí đâu phải 1 sớm 1 chiều mà tàn cục. Muốn lên cao phải lên chắc đổ tấm phải chắc.

Lạm phát đâu thể nói suông.

Tây gom BSR cũng có cái lý của họ. PVD khẳng định ngay năm 2022 giá dầu trên 100 thì hốt bạc, PVD VI bắt đầu ra hút tiền rồi, bên cạnh đó cung cấp dịch vụ khoan cũng kiếm bộn, PVD V thì hút tiền tại Brun từ đầu năm 2022. Chờ lên 80 rồi bán.