Dầu khí liệu có làm nên Lịch sử!

Ngồi ngắm thị trường xanh đỏ đan xen, nghĩ bụng trụ bank chứng thép chạy hết cả rồi! :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:
Giờ quay lại ngắm trước dòng dầu khí, vì giá dầu vượt đỉnh, mô hình giá dầu khá đẹp, có thể sớm tăng đến 70-90$ trong các tháng cuối năm, giá cp dầu khí thì đang hấp dẫn, có thể sẽ có cơ hội tốt :heart_eyes:

Khả năng dầu khí chạy như dự tính mọi người canh mua giá tốt, Dầu khí thì bộ 3 BSR PVS PVD là đáng chú ý nhất :kissing_closed_eyes: :kissing_closed_eyes: :kissing_closed_eyes:

4 Likes

Thanks !

1 Likes

Thanks

1 Likes

Con bé này phán đúng phết dầu chạy thật

1 Likes

Trộm vía anh ạ :smiley:

Tất cả cổ đông dầu khí vào đây mà xem: