Dầu tiệm cận giá 125 USD/thùng. Cp hưởng lợi nhất?

Giá dầu trên 100usd thùng lập đỉnh 125usd thùng
Trong họ hàng nhà xăng dầu thì BSR có lợi nhất.
Trong khi nhà máy lọc dầu nghi sơn dừng hoạt động.
BSR lên 50k cp

Thời của năng lượng