Đầu tư tài chính “gánh” hoạt động cốt lõi cả năm cho CC1

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP ( UPCoM: CC1 ) đã báo cáo lãi ròng hơn 207 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ nhờ lãi do chuyển nhượng từ các khoản đầu tư tăng mạnh trong quý 4/ 2023. Doanh thu hoạt động tài chính "gánh" cả năm 2023, tuy nhiên, lãi gộp Doanh nghiệp chỉ còn hơn 54 tỷ đồng, giảm 72% do giá vốn tăng cao hơn. Điểm nhấn lớn nhất của CC1 là mảng doanh thu hoạt động tài chính đạt 585 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ và chiếm 74% tổng doanh thu tài chính cả năm. Doanh thu thuần của CC1 gần 5,620 tỷ đồng, giảm 13%, trong khi lãi trước thuế hơn 328 tỷ đồng và lãi ròng 245 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 13% so với năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/dau-tu-tai-chinh-ganh-hoat-dong-cot-loi-ca-nam-cho-cc1-737-1155777.htm

7 Likes