DBC: CBTT - Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Số hiệu văn bản : 117/DBC-VPHĐQT
Tải xuống : Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

2. Nội dung công bố thông tin:

- Quyết định số 127/QĐ-HĐQT ngày 01/04/024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thông quan các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

3. Nội dung chi tiết

- Quyết định 127/QĐ-HĐQT

- Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Tin DBC

Theo www.dabaco.com.vn