DDV - ''Con cừu đen" trong gia đình Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Nay em đặt dần lệnh. Ko phải là bán toàn bộ nhưng target của em đến tầm này thôi. Chúc mọi người thuận lợi!