Đề xuất không áp trần chi phí lãi vay 30% với doanh nghiệp vay vốn ngân hàng

Nghị định 132 của Chính phủ đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau 3 năm thực thi. Một trong những quy định khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó đó là quy định khống chế mức trần của tổng chi phí lãi vay ở mức 30%. Việc sửa Nghị định 132 theo hướng "bỏ trần" 30% tổng chi phí lãi vay đang được xem xét, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nghị định 132 quy định, tổng chi phí lãi vay không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cộng với chi phí lãi vay, và khấu hao trong kỳ. Nếu tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp quá mức trần 30% thì sẽ không được tính là chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiến nghị bỏ quy định khống chế chi phí lãi vay trong trường hợp vay vốn ngân hàng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/de-xuat-khong-ap-tran-chi-phi-lai-vay-30-voi-doanh-nghiep-vay-von-ngan-hang-188231120092528054.chn