Đến năm 2030, xuất khẩu rau sẽ vượt 1 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đã phê duyệt Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng địa phương; phục vụ nhu cầu sử dụng rau ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong nước và quốc tế; cũng như khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, chế biến rau. Đến năm 2030, định hướng diện tích rau cả nước đạt khoảng 1,2 - 1,3 triệu ha, trong đó diện tích rau phục vụ chế biến khoảng 50.000 - 60.000 ha. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định quy mô vùng sản xuất rau tập trung trong phương án Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan khác.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/den-nam-2030-xuat-khau-rau-se-vuot-1-ty-usd/315576.html