Dệt may Việt Nam nhìn thấy năng lực bứt phá trong năm 2024

Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm 2024, tăng khoảng 4 tỷ USD so với năm 2023. Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam sẽ đối diện với hàng loạt khó khăn, chịu tác động bởi kinh tế thế giới và trong nước dẫn đến nhu cầu sản phẩm giảm. Để đạt mục tiêu của ngành, các doanh nghiệp dệt may tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, lo đủ việc làm cho người lao động trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng và khách hàng. Các doanh nghiệp cũng tăng cường công tác quản lý chất lượng, duy trì khẩu hiệu hành động "chọn việc khó" với phương châm bảo toàn khách hàng, đơn hàng, thị trường, lao động và kiểm soát chặt các chi phí.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/det-may-viet-nam-nhin-thay-nang-luc-but-pha-trong-nam-2024-188240211073555257.chn

4 Likes