DHG- Lên tiếng

Giờ là lúc anh cả ngành dược lên tiếng.
Thẳng tiến về 150k/ cp.
Bị đè suốt 3 năm

mai gặp mặt cổ đông và nhà đầu tư, tiếp tục tăng mạnh