Điểm danh cp làm ndt vỡ đòn

Mình đề cử hàng blu tring rổ VN30. VNM POW BID. Kính mời ae bổ xung.