Điểm mua ngắn hạn cho SSI giá 30 target 10%

SSI là một cổ phiếu khá mạnh mẽ khi vẫn giữ được giá trong đợt giảm mạnh vừa qua của thị trường

  • tích lũy đi ngang đủ lâu 1,5 tháng

  • Vượt đỉnh thành công

  • điểm mua khi test lại đỉnh vùng 30

  • taget 10% khi gặp cản đáy cũ vùng 33.2

1 Likes

Sắp đạt target ngắn hạn đối với SSI

đã tăng 20% từ điểm mua