DIG, CEO, L14: Cấp Báo!

Vừa qua đáy xong: Chiều bắt đầu phi CE !!!

2 Likes

Đến giờ lên đường rồi: Múc !!!

1 Likes

image

2 Likes

Cạn cung cmnr: Mút

1 Likes

Cá to

Đừng hô thế để ae mua vs chứ.

Cứ tiền tươi xúc luôn chiều nay, có câu: trâu chậm uống nước đục !

Lê dc tý mấy thằng mua 4x nó lại xả ngay. Mình giữ dài hạn chỉ mong nó về 1x vừa dc tbg ,vừa cho nhuengx thằng lướt lát chết hết để quỹ lớn gom. Chứ 5v mõm thì lên dc tý nó thi nhau xả có mà bay bằng mắt

Thôi hô ít thôi’ để nó tự chạy

Hô đáy từ 9x về đây

Kéo xả vỡ mồm, hồi là để bán

Thằng mặt l

DIG target 47,5

Bây giờ còn CEO là vẫn tăng tốt. DIG thì yếu và L14 thì hết vị.

2 Likes