---DIG kết quả 3 tháng đầu năm---

Kết thúc quý 1/2023, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng thu về gần 79 tỷ đồng lãi ròng, tăng 24% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng vọt.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần gần 197 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Riêng nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm tới 80%, còn hơn 71 tỷ đồng. Sau khấu trừ, lãi gộp giảm 75%, còn hơn 42 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 33.2% xuống còn 21.5%.

Bù lại, doanh thu tài chính tăng vọt lên 170 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ, do phát sinh thu nhập từ các khoản đầu tư hơn 162 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận).

Nhờ vậy, DIG “lật ngược tình thế” khi báo lãi trước và sau thuế quý 1/2023 tăng lần lượt 16% và 24% so với cùng kỳ, đạt hơn 101 tỷ đồng và hơn 77 tỷ đồng.

Trong Báo cáo thường niên năm 2022, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 4,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,400 tỷ đồng, lần lượt gấp 2 lần và gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ. Kết thúc 3 tháng đầu năm, Công ty chỉ mới thực hiện được 5% kế hoạch doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm 31/03/2023, tổng tài sản của DIG giảm hơn 6% so với đầu năm, xuống gần 13,827 tỷ đồng. Chiếm gần phân nửa là hàng tồn kho với hơn 6,037 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DIG giảm hơn 14%, còn gần 5,960 tỷ đồng. Biến động chủ yếu do vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn giảm hơn 43%, về còn 2,763 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng nguồn vốn.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 12.75 ngày 27/3/2023
Trạng thái: Nắm giữ 20% tỷ trọng

Screenshot 2022-02-18 084804