DIG mua lại trái phiếu trước hạn

Tại sao không mua hết một lần đi nhỉ? Dù sao blđ cũng đã có quyết sách cho thời gian tới nên đã có động thái thu hồi nợ chăng?:thinking:

2 Likes

ái chà, tiền vãn còn, tạo đáy chăng?

1 Likes

Dù sao cũng là một tín hiệu :face_with_hand_over_mouth:


Sắp tới cả thế giới tăng ngân sách quốc phòng, tiền lại in ra ầm ầm. A e chuẩn bị tinh thần làm ngày 12h, tuần 6 đến 7 ngày nhé.