DJ và CKTG xanh

, , , , , ,

DJ và CKTG xanh trở lại, đáo hạn PS đã xong.
Phiên mai TT kéo xanh trả điểm trở lại.