DN bảo hiểm niêm yết 9 tháng đầu năm 2023: Tăng trưởng lợi nhuận dựa vào lãi tiền gửi, trái phiếu

, , , , , , ,

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy lợi nhuận của các công ty bảo hiểm niêm yết tăng 37% so với cùng kỳ năm trước trong quý III/ 2023, tuy nhiên, so với quý II, lợi nhuận ngành bảo hiểm giảm 13,2%. Các công ty bảo hiểm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Tuy nhiên, chi phí bồi tường tăng cao là nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này sụt giảm. Hoạt động tài chính có lãi lớn trong ba quý đầu năm đã giúp hỗ trợ cho lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty bảo hiểm trong quý III/ 2023 đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.