DNH: Hồ chứa Thủy điện Đa Nhim phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã cắt giảm 75% cơn lũ về hồ Đơn Dương từ ngày 15 đến ngày 16/ 11/ 2023, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du. Công ty ĐHĐ đã phối hợp với chính quyền địa phương xả điều tiết nước hồ Đơn Dương qua đập tràn với lưu lượng lớn nhất 150 m3/ s, bằng 25% đỉnh lũ vào hồ. Việc phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa hiệu quả đã cắt được 75% lưu lượng lũ về hồ.

Thông tin chi tiết: https://nangluongvietnam.vn/ho-chua-thuy-dien-da-nhim-phat-huy-vai-tro-cat-giam-lu-cho-ha-du-31824.html?fbclid=IwAR3zp7wPFYY2dIWOQv2wTxxQRwylzkqtJcsKM3hmhj8pGlo1a1qWlPFTsJI