DNN: Cấp nước Đà Nẵng có nợ phải trả lên đến 878,5 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ( Dawaco ), ông Hồ Minh Nam, vừa ký báo cáo tài chính quý III/ 2023. Trong quý này, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Dawaco giảm 10,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 165,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 13,6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết quý III/ 2023, Dawaco có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng, tăng gần 55 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 140,3 tỷ đồng, tăng 19,6 tỷ so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận nợ phải trả đạt 878,5 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm 565,8 tỷ và nợ ngắn hạn 312,7 tỷ. Công ty có 4 khoản vay ngắn hạn tổng 61,5 tỷ đồng và có 454,7 tỷ đồng vay dại hạn.