Doanh nghiệp phải xác định sớm rủi ro, ngăn chặn nguy cơ bị kiện chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

Các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang gia tăng, đặc biệt là các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại. Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ bị áp dụng biện pháp này, bao gồm việc sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại theo quy định của WTO và các cam kết Hiệp định thương mại tự do. Việt Nam muốn tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại và chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-phai-xac-dinh-som-rui-ro-ngan-chan-nguy-co-bi-kien-chong-lan-tranh-phong-ve-thuong-mai-286956.html