Đổi mới tư duy kinh tế: Yếu tố tiên quyết thúc đẩy đổi mới toàn diện

Một số vấn đề cần giải quyết trong quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Việt Nam. Mặc dù đã có những thành tựu trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn còn những hạn chế và vấn đề cần khắc phục.
Trong quá trình này, Đảng đã phát triển một cách toàn diện và đạt được tính hoàn thiện trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các thành phần kinh tế cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo dựng và hoàn thiện thể chế, tạo ra môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/doi-moi-tu-duy-kinh-te-yeu-to-tien-quyet-thuc-day-doi-moi-toan-dien-20180504224294843.htm

6 Likes