Dòng Chứng khoán, bắt đầu từ đâu? HCM SSI VCI hay VIX VDS AGR

Sóng chứng khoán vào anh nào giai đoạn này được ạ???

Ưu tiên HCM và VIX được không???

ssi, vgr duoc ko add ơi?