Đồng Nai đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân ( UBND ) tỉnh. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/ 2020/ NĐ - CP, Nghị định số 107/ 2021/ NĐ - CP và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dong-nai-day-manh-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-286730.html