Đồng Nai hỗ trợ thực hiện phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Đồng Nai đã ban hành quy định hỗ trợ phát triển thương mại điện tử theo Nghị quyết số 18/ 2023/ NQ - HĐND. Các nội dung hỗ trợ bao gồm thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn và chi phí dự án dưới 15 tỷ đồng. Mức hỗ trợ tối đa là 100% chi phí với mức tối đa 200 triệu đồng/ 1 đề án, đề tài. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ gian hàng, xây dựng website, điều tra thống kê và nghiên cứu thị trường về thương mại điện tử. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ không áp dụng đối với chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia hay các bộ, ngành Trung ương phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dong-nai-ho-tro-thuc-hien-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tren-dia-ban-tinh-286719.html