Dòng tiền liệu có đang di chuyển khỏi midcap peni, hàng rác!?

Vài ngày qua cho thấy, dòng tiền các nhóm BBs CÓ KHẢ NĂNG đang di chuyển dần khỏi nhóm midcap, peni, hàng rác và sẽ để lại một bãi chiến trường. Giờ là lúc quay sang kéo blue che lấp, cân bằng tỷ số để chuẩn bị…đổ rác!?