Dòng tiền về đâu

Thị trường thành khoản cạn kiệt. Dòng tiền về đâu lúc này.