***** DỰ BÁO ***** Chân sóng Cổ Phiếu Ngắn hạn: Ngày 05/04/2021

***** DỰ BÁO *****
***** Chân sóng Cổ Phiếu Ngắn hạn: Ngày 05/04/2021
( Đã có Robot PHIÊN BẢN MỚI NHẤT)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Tham gia hạn chế hoặc bỏ qua.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0.2: APG 9.8?, BVH 61.2, CKG 15.15, DVN 17.7?, IDC 38.6, IJC 27.7?, NTC 249?, OGC 7.23??, PGC 18.45??, POS 17.1?, PPC 25.65, PVB 18.4, PVI 32.7?, RIC 23.45???, TNA 12.8?, TNH 28?, VCB 96.9, VCG 46.9, VEA 44.7, VIX 30.5??, VRG 26.3??, VRE 33.75?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1.2: ACV 74.1, AME 8, BCM 57?, BIC 21.55?, CCL 14.2?, CNG 24.55?, CVN 10.4??, D2D 58.5, DRI 9.1??, FIT 10.9??, GAS 90.3?, HBC 18.1?, HDC 44.4?, HNG 11.6?, HNM 5?, HPX 35.7?, HVG 3.2??, IDJ 16.5, KBC 38.9?, KDH 31.2, KHP 7.35??, MFS 31.6??, MHC 8.03?, MPC 36.7??, MSH 48.8??, NHH 64.7, PGS 20.2, PLC 28.7?, PLX 56.4?, PSP 8.3??, PVD 23?, PVG 10.3??, PVM 24.8, PVI 32.7?, PVT 17.5?, PXT 2.78???, QNS 42.7??, RDP 10.6??, SAB 178.7?, SRA 9.4??, TLG 38.5??, TNG 23.2?, TPB 28.2, TVD 7.7?, VCA 14.8??, VCR 23.2??, VHM 99.7, VIP 9.92??, VJC 132.3, VNM 102.1,

https://www.stock.tabaysystem.com

*** PHIÊN BẢN MỚI NHẤT ***

-Tabay Robot V1.2.2: ACV 74.1, ASP 7.4??, BMP 59.3, CCL 14.2?, CKG 15.15, CMG 36.7?, CNG 24.55??, CVN 10.4??, D2D 58.5?, DDV 13??, DRH 12.3??, DXP 17.7??, FCM 6.98???, FIT 10.9??, GAS 90.3?, HBC 18.1?, HDC 44.4?, HNG 11.6?, HNM 5?, HPX 35.7?, HVG 3.2?, IDI 7.03??, IDJ 16.5?, KBC 38.9?, KDH 31.2, KHP 7.35??, MHC 8.03??, MPC 36.7??, MSH 48.8??, NMK 7.1??, NRC 26??, NT2 22.45, NTC 249?, NTP 36.1?, OCH 8?, OIL 14.5?, ONE 7.1?, PGS 20.2, PLC 28.7?, PLP 10.8?, PLX 56.4?, PMB 8.2?, POS 17.1?, PVB 18.4, PVC 10.5, PVE 2??, PVG 10.3??, PVM 24.8?, PVP 14.8?, PVT 17.5?, PXT 2.78???, QCG 8.96??, QNS 42.7??, RDP 10.6??, REE 53.7, RIC 23.45???, S99 26.8??, SCL 15.5??, SRA 9.4??, SZC 39.1, THD 197.2???, TLG 38.5?, TMC 12.6??, TNH 28??, TNG 23.2?, TOP 0.6???, TVD 7.7??, VEA 44.7, VIP 9.92??, VJC 132.3?, VNM 102.1, VOC 25??, VRE 33.75, VRG 26.3??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1.2:

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2, V1.1.2 và V1.2.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hà Giang