Đứng trên núi nhìn xuống mới thấy cục diện quân tào

Số đông luôn sai